เอกสารที่ใช้ในการโอนสำหรับบุคคลธรรมดา

1.โฉนดที่ดินฉบับจริง
2.บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
4.หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมอบอำนาจ
5.หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน (กรณีสมรส)
6.สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส)
7.สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (กรณีสมรส)
8.สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)

เอกสารที่ใช้ในการโอนสำหรับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

1.โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
2.หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
3.หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
4.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด
5.แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
6.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ขอ
7.บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
รายงานการประชุมนิติบุคคล

ขั้นตอนในการโอนบ้าน ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

1.ขั้นตอนแรกยื่นเรื่องที่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบเอกสาร เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะให้บัตรคิว หลังจากนั้นก็รอเจ้าหน้าที่เรียกตามคิว แนะนำให้ไปเช้าหน่อยนะค่ะเปิดทำการ 8.00น.
2.เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานเรียก ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน เซ็นต์เอกสารต่อเจ้าหน้าที่
3.หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประเมินทุนทรัพย์และคำนวณค่าธรรมเนียมโอน แล้วจะแจ้งเรา พร้อมทั้งยื่นใบคำนวณค่าโอนให้เพื่อนำไปชำระค่าโอนที่ฝ่ายการเงิน
4.ขั้นตอนต่อมาเป็นการชำระเงินค่าธรรมเนียมโอนที่ฝ่ายการเงิน เมื่อชำระเรียบร้อยแล้วจะได้ใบเสร็จ 2 ใบสีฟ้ากับสีเหลือง ให้นำสีเหลืองคืนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานที่เซ็นต์เอกสาร ส่วนสีฟ้าให้ ถ่ายสำเนาให้ผู้ซื้ออีก 1ชุด
5.ขั้นตอนสุดท้าย เจ้าหน้าที่พิมพ์สลักหลังโฉนด แล้วรอรับโฉนดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงมอบโฉนดและสัญญาซื้อขาย(ทด.13)ให้แก่ผู้รับโอนหรือผู้ซื้อเป็นอันเสร็จสิ้นการโอน โฉนดนั้นก็จะเปลี่ยนกรรมสิทธ์เป็นของผู้รับโอนหรือผู้ซื้อเรียบร้อย
เพื่อให้เสร็จสิ้นการซื้อขายจริงๆ หลังจากโอนที่ดิน พร้อมบ้านแล้วต้องโอนมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทั้งย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านด้วยจริงจะเรียบร้อย

ค่าธรรมเนียมในการโอนบ้าน ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

1.ค่าธรรมเนียมการโอน 2% ตัวอย่าง ราคาประเมิน 1,000,000 ราคาขาย 1,500,000 ให้ใช้ราคาที่สูงที่สุด คือ2% ของ 1,500,000 คือ 30,000 บาท
2.ค่าอากร 0.5% ตัวอย่าง ราคาประเมิน 1,000,000 ราคาขาย 1,500,000 ให้ใช้ราคาที่สูงที่สุด คือ0.5% ของ 1,500,000 คือ 7,500 บาท
3.ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาขาย (กรณีซื้อมาแล้วขายออกในเวลา ไม่เกิน 5 ปี แต่จะได้รับการยกเว้นถ้ามีการย้ายทะเบียนบ้านมาเป็นเจ้าบ้าน เกินกว่า 1 ปี ถ้าเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้แล้ว ไม่ต้องเสียค่าอากรในข้อ 2
4.ค่าภาษีเงินได้ (ภงด.)
5.ค่าคำขอ 20บาท
6.ค่าอากร 5 บาท
7.ค่าพยาน 20 บาท
8.ถ้าบ้านหรือที่ดินที่จำนองธนาคาร เสียค่าจำนอง 1% ของมูลค่าจำนอง