ด้วยศักยภาพของแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ ฯ – นครราชสีมา – หนองคาย ที่ในอนาคตสามารถเชื่อมจากฝั่งไทยไปยังลาว ผ่านทางจังหวัดหนองคาย สู่นครเวียงจันทร์ และยังสามารถเชื่อมต่อไปถึงจีนได้ด้วยเส้นทางนี้จึงเปรียบเหมือนประตูสู่อาเซียน ที่จะโยงใยเครือข่ายการเดินทาง เชื่อมโยงเครือข่ายการค้า เชื่อมต่อการลงทุน รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม จึงให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งรถไฟความเร็วสูงสายอีสานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทั้งภูมิภาค เพื่อเชื่อมเมืองไทยเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางแล้ว ยังสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล เพราะรถไฟความเร็วสูงสายนี้จะเป็นโครงข่ายหลักที่จะใช้ขนส่งผู้โดยสาร ผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเชื่อมต่ออาเซียนกับจีนตอนใต้ให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน

สำหรับเส้นทางรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา มีแนวเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ที่สถานีพระนครศรีอยุธยา และเชื่อมต่อสู่ภาคตะวันออกด้วยเส้นทาง แก่งคอย – ฉะเชิงเทรา

ซึ่งหากเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้เปิดให้บริการ จะก่อรายได้ สร้างผลประโยชน์ให้กับชาวไทยทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มนักลงทุน นักธุรกิจ และชาวอีสานทุกคน

จุดเริ่มต้นขบวนรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ – นครราชสีมา – หนองคาย
วันที่ 23 สิงหาคม 2554รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ และด้านพัฒนาระบบการขนส่งคมนาคมทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และบริการที่สะดวกปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ นอกจากนี้ยังระบุให้ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูง เพื่อเตรียมเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการออกแบบและพัฒนารถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง ได้แก่รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่, รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา, รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – หัวหิน และรถไฟความเร็วสูง สายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –พัทยา–ระยอง